Casa del Tibet

Notícies

NOUS CATALANS: President Mas: 'La col·laboració i el diàleg entre confessions religioses ens identifica com a país'

NOUS CATALANS: President Mas: 'La col·laboració i el diàleg entre confessions religioses ens identifica com a país'

Dime­cres, 04 Febrer 2015 13:26 | Redac­ció de nous​cata​lans​.catBarcelona /​Santa Coloma de Gramenet /​comu­ni­cat de premsa de gen​cat​.cat /​nous​cata​lans​.cat /​Fotos del pres­i­dent Mas amb difer­ents diri­gents reli­giosos cata­lans (fotos: gen​cat​.cat)
És l’acte cen­tral –con­jun­ta­ment amb el que es farà la sem­ana entrant al Par­la­ment de Catalunya– de cel­e­bració de la Set­mana Mundial de l’Harmonia Inter­con­fes­sional /​El pres­i­dent Mas ha pre­sidit la recep­ció que el Gov­ern ha ofert al Palau de la Gen­er­al­i­tat als prin­ci­pals rep­re­sen­tants reli­giosos del país /​En refer­èn­cia a l’acord con­tra el ter­ror­isme fir­mat pel gov­ern espanyol i el par­tit social­ista, el pres­i­dent ha asse­gu­rat que “tots estem d’acord en aque­sta lluita”, però ha adver­tit que “no pot trepit­jar els drets ni les llib­er­tats indi­vid­u­als” /​El pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat, Artur Mas, ha defen­sat aque­sta tarda que “la col·laboració i el dià­leg entre con­fes­sions reli­gioses ens qual­i­fica com a país” perquè Catalunya s’ha car­ac­ter­itzat al llarg dels segles per “aque­sta capac­i­tat de pactar, d’entendre’s i d’exercir la tol­eràn­cia i la col·laboració en tot moment”.

 

  • Click to enlarge image p19dcoqm0bes1sk1hlbotv7ou5.jpg
  • Click to enlarge image p19dcoqm0f1dcj1vojf6j181h57v6.jpg
  • Click to enlarge image p19dcoqm07o511i207bvuhd18dl4.jpg

El cap de l’Executiu ha dirigit aque­stes paraules als rep­re­sen­tants de les prin­ci­pals con­fes­sions reli­gioses i grups de dià­leg inter­re­ligiós d’arreu del país que han assis­tit aque­sta tarda a la recep­ció que el Gov­ern els ha ofert al Palau de la Gen­er­al­i­tat, amb motiu de la Set­mana Mundial de l’Harmonia Interconfessional.Durant el seu par­la­ment, el pres­i­dent ha sub­ratl­lat que aque­sta cul­tura de pacte ens ha de servir avui, en ple segle XXI, “per estar preparats per fer front als grans reptes de diver­si­tat” que el país té per davant. “Crec que des de Catalunya podem aparèixer davant d’Europa i del món com una soci­etat petita, però al mateix temps, molt capaç d’ensenyar i explicar la seva gran diver­si­tat i com la ges­tionem”, ha asse­gu­rat Mas, que ha defen­sat que seguim tenint prob­lemes i reptes per davant, però que “ens hem acos­tu­mat a poder ges­tionar aque­sta diver­si­tat d’una man­era a la cata­lana”. “I això es mèrit de tots”, ha reblat, abans d’agrair a tots els rep­re­sen­tants reli­giosos la seva feina diària per con­tribuir a aque­sta col·laboració permanent.

En refer­èn­cia al dià­leg per fer front als reptes de futur, Artur Mas ha par­lat sobre l’acord que ahir van sig­nar el pres­i­dent del Gov­ern espanyol i el líder del par­tit social­ista con­tra el ter­ror­isme. “Evi­dent­ment, tots estem d’acord en apuntar-​nos a tot allò que sigui lluitar con­tra el ter­ror­isme i la vio­lèn­cia”, ha assenyalat,“però sem­pre fem el mateix adver­ti­ment: això no pot trepit­jar els drets ni les llib­er­tats individuals”.

El cap de l’Executiu ha dem­anat que això es reflecteixi en la redac­ció defin­i­tiva de l’acord perquè ha sub­ratl­lat que “hi ha drets que s’han de man­tenir intactes, i al mateix temps, hem de ser capaços d’afrontar-nos als reptes que tenim com a societat”.

Vol­un­tat d’obertura a la societat

A l’inici del seu dis­curs, el pres­i­dent de la Gen­er­al­i­tat ha desta­cat la importàn­cia de la cel­e­bració d’aquesta recep­ció perquè “les con­fes­sions reli­gioses no es tan­quin en elles mateixes, sinó que s’obrin al con­junt de la ciu­tada­nia”. “La religió forma part de la pròpia real­i­tat cul­tural del país, que és molt diversa, i és bo que el con­junt de la nos­tra soci­etat ho sàpiga apre­ciar”, ha manifestat.

Per aquest motiu, ha apun­tat que la diver­si­tat reli­giosa ha de tenir una tra­duc­ció real a difer­ents àmbits de la soci­etat. Com a exem­ples d’aquesta vol­un­tat d’obertura, el pres­i­dent ha citat la for­ma­ció de per­sonal que tre­balla per a les admin­is­tra­cions públiques o la nova assig­natura de val­ors cívics i socials que s’impartirà a par­tir de primària, perquè “no podem aïl­lar la diver­si­tat reli­giosa del que ha de ser l’ensenyament i l’educació dels nos­tres fills”.

Durant la recep­ció que s’ha fet al Palau, on també hi ha par­tic­i­pat la vicepres­i­denta del Gov­ern i tit­u­lar del Depar­ta­ment de Gov­er­nació i Rela­cions Insti­tu­cionals, Joana Ortega, un nen musulmà i una nena protes­tant, les dues minories reli­gioses amb més presèn­cia a Catalunya, han lle­git el mis­satge que el sec­re­tari gen­eral de les Nacions Unides, Ban Ki-​moon, difon enguany amb motiu de la Set­mana Mundial de l’Harmonia Interconfessional.

L’Assemblea Gen­eral de les Nacions Unides va aprovar el 20 d’octubre de 2010 la res­olu­ció 65/​5 que proclama la primera set­mana de febrer de cada any com la Set­mana Mundial de l’Harmonia Inter­con­fes­sional entre totes les reli­gions, con­fes­sions i creences. La mateixa res­olu­ció insta tots els estats a donar-​hi suport durant aque­sta set­mana al mis­satge d’harmonia interconfessional.

Data noticia: 
Divendres, 6 Febrer, 2015
Tipus: 
Notícia sobre la Casa del Tíbet